پارکت 725

پارکت 725

پارکت روبستو کد 725

ضخامت پارکت : 12 میلیمتر

طول تایل پارکت : 1375 میلیمتر

عرض پارکت 188 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 5 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1.293

...

ادامه
پارکت 1412

پارکت 1412

پارکت روبستو کد 1412

ضخامت پارکت : 12 میلیمتر

طول تایل پارکت : 1375 میلیمتر

عرض پارکت 188 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 5 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1.293

...

ادامه
پارکت 1404

پارکت 1404

پارکت روبستو کد 1404

ضخامت پارکت : 12 میلیمتر

طول تایل پارکت : 1375 میلیمتر

عرض پارکت 188 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 5 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1.293

...

ادامه
پارکت 2985

پارکت 2985

پارکت روبستو کد 2985

ضخامت پارکت : 12 میلیمتر

طول تایل پارکت : 1375 میلیمتر

عرض پارکت 188 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 5 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1.293

...

ادامه
پارکت 1496

پارکت 1496

پارکت روبستو کد 1496

ضخامت پارکت : 12 میلیمتر

طول تایل پارکت : 1375 میلیمتر

عرض پارکت 188 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 5 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1.293

...

ادامه
پارکت 2990

پارکت 2990

پارکت روبستو کد 2778

ضخامت پارکت : 12 میلیمتر

طول تایل پارکت : 1375 میلیمتر

عرض پارکت 188 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 5 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1.293

...

ادامه
پارکت 3075

پارکت 3075

پارکت 3075

پارکت روبستو کد 2778

ضخامت پارکت : 12 میلیمتر

طول تایل پارکت : 1375 میلیمتر

عرض پارکت 188 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 5 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1.293

...

ادامه
پارکت 3074

پارکت 3074

پارکت 3074

پارکت روبستو کد 2778

ضخامت پارکت : 12 میلیمتر

طول تایل پارکت : 1375 میلیمتر

عرض پارکت 188 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 5 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1.293

...

ادامه
پارکت 3073

پارکت 3073

پارکت 3073

پارکت روبستو کد 2778

ضخامت پارکت : 12 میلیمتر

طول تایل پارکت : 1375 میلیمتر

عرض پارکت 188 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 5 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1.293

...

ادامه
پارکت 2981

پارکت 2981

پارکت 2981

پارکت روبستو کد 2778

ضخامت پارکت : 12 میلیمتر

طول تایل پارکت : 1375 میلیمتر

عرض پارکت 188 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 5 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1.293

...

ادامه