پارکت 3002

پارکت 3002

پارکت آلمانی آمازون کد 3002

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1380 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

...

ادامه
پارکت 2995

پارکت 2995

پارکت آلمانی آمازون کد 2995

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1380 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

...

ادامه
پارکت آمازون 2981

پارکت آمازون 2981

پارکت آلمانی آمازون کد 2981

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1380 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

...

ادامه
پارکت 2967

پارکت 2967

پارکت آلمانی آمازون کد 2967

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1380 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

...

ادامه
پارکت 2962

پارکت 2962

پارکت آلمانی آمازون کد 2962

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1380 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

...

ادامه
پارکت 2821

پارکت 2821

پارکت آلمانی آمازون کد 2821

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1380 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

...

ادامه
پارکت 2772

پارکت 2772

پارکت آلمانی آمازون کد 2772

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1380 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

...

ادامه
پارکت 2461

پارکت 2461

پارکت آلمانی آمازون کد 2461

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1380 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

...

ادامه
پارکت 2445

پارکت 2445

پارکت آلمانی آمازون کد 2445

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1380 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

...

ادامه
پارکت 2432

پارکت 2432

پارکت آلمانی آمازون کد 2432

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1380 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

...

ادامه