پارکت براق (2920)

پارکت براق (2920)

تصویر نصب شده پارکت بلیس آرت کد 2920

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1376 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1,244

...

ادامه
پارکت 2920

پارکت 2920

پارکت بلیس آرت کد 2920

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1376 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1,244

...

ادامه
پارکت 2913

پارکت 2913

پارکت بلیس آرت کد 2913

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1376 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1,244

...

ادامه
پارکت 2779

پارکت 2779

پارکت بلیس آرت کد 2779

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1376 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1,244

...

ادامه
پارکت 2639

پارکت 2639

پارکت بلیس آرت کد 2639

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1376 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1,244

...

ادامه
پارکت 2414

پارکت 2414

پارکت بلیس آرت کد 2414

ضخامت پارکت : 10میلیمتر

طول تایل پارکت : 1376 میلیمتر

عرض پارکت : 113 میلیمتر

تعداد پنل پارکت در جعبه  : 8 عدد

متر مربع پارکت در در جعبه : 1,244

...

ادامه